PREMIUM
GREEN TEA

ชาเขียวพรีเมียม

ใบชาเขียวอู่หลง ตราบลูมอคค่า ผลิตจากใบชาคุณภาพสูงระดับพรีเมียม สินค้าขายดีที่สุด ที่ทุกคนต่างไว้วางใจ

สำหรับชงชาเขียวเย็น

ชาเขียวพรีเมียม
ชาเขียวยอดขายอันดับหนึ่ง

The Best Seller

ขายดีอันดับ 1

ใบชาเขียวแท้

Oolong Tea Leaf

ใบชาอู่หลงแท้ ๆ

ลักษณะใบชา

Leaf Type

ใบชาบดหยาบ

อายุการเก็บรักษา

Shelf Life

อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ชาเขียวเชียงใหม่
ชาเขียวมะลิ
ชาเขียวใส

สินค้า ใบชาเขียว

ชาไต้หวัน

ชาชนิดอื่นๆ (Website Bluemochatea)

Blue mo cha tea เป็น โรง งาน ผลิต ชา เขียว ชา ไทย ชา ไต้ หวัน กา แฟ ระ ดับ มาตร ฐาน โดย ทาง เรา ให้ บริ การ รับ ผลิต ชา OEM ซึ่ง มี ใบ ชา และ วัตถุ ดิบ มาก กว่า 24 ชนิด ให้ ลูก ค้า ได้ เลือก สรร ตาม ความ พึง พอ ใจ มี ทั้ง ผง ชา เขียว ชา ไทย หรือ จะ เป็น ชา ไต้ หวัน สำ หรับ ร้าน ค้า แฟรน ไชส์ ที่ ต้อง การ วัตถุ ดิบ สำ หรับ ชง เครื่อง ดื่ม เป็น จำ นวน มาก ที่ สำ คัญ นอก จาก ชนิด ใบ ชา ของ โรง งาน ชา Blue mo cha tea จะ มี ความ หลาก หลาย แล้ว ใบ ชา แต่ ละ ชนิด ยัง มี ระ ดับ ความ เข้ม ข้น หลาย ระ ดับ ให้ เลือก อีก ด้วย ซึ่ง แต่ ละ ระ ดับ เมื่อ นำ มา ชง เครื่อง ดื่ม จะ ให้ รส ชาติ ความ เข้ม ข้น และ สูตร ที่ แตก ต่าง

Blue mo cha tea เป็น โรง งาน ผลิต ชา เขียว ชา ไทย ชา ไต้ หวัน กา แฟ ระ ดับ มาตร ฐาน โดย ทาง เรา ให้ บริ การ รับ ผลิต ชา OEM ซึ่ง มี ใบ ชา และ วัตถุ ดิบ มาก กว่า 24 ชนิด ให้ ลูก ค้า ได้ เลือก สรร ตาม ความ พึง พอ ใจ มี ทั้ง ผง ชา เขียว ชา ไทย หรือ จะ เป็น ชา ไต้ หวัน สำ หรับ ร้าน ค้า แฟรน ไชส์ ที่ ต้อง การ วัตถุ ดิบ สำ หรับ ชง เครื่อง ดื่ม เป็น จำ นวน มาก ที่ สำ คัญ นอก จาก ชนิด ใบ ชา ของ โรง งาน ชา Blue mo cha tea จะ มี ความ หลาก หลาย แล้ว ใบ ชา แต่ ละ ชนิด ยัง มี ระ ดับ ความ เข้ม ข้น